Contract

1. Părțile Contractante și obiectul contractului

S.C. Cromstat Software S.R.L., cu sediul social în Timișoara, strada Baba Dochia nr. 10, înregistrata la ORC sub nr. J35/1723/2008, având cod unic de înregistrare nr. RO23824699 în calitate de Furnizor, denumită generic în cele ce urmează și CROMSTAT

și

Dumneavoastră în calitate de CLIENT

Acesta reprezintă contractul propus de CROMSTAT și el trebuie acceptat de CLIENT înainte de utilizarea oricăreia dintre aplicațiile:

Toate aplicațiile enumerate sunt deținute și gestionate de către CROMSTAT și ele vor fi denumite generic în cele ce urmează și eKonom.

Crearea unui cont de utilizator, prin bifarea căsuței Am luat la cunoștință de Termenii și Condițiile de utilizare reprezintă acceptarea de către CLIENT a prezentului Contract. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

2. Secretul datelor. Ce putem face și ce nu putem face cu datele tale

Principala misiune a firmei CROMSTAT o reprezintă securitatea și secretul datelor dumneavoastră stocate prin utilizarea oricăreia dintre aplicațiile eKonom.

CLIENTUL acceptă faptul că CROMSTAT va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

La solicitarea scrisă a CLIENTULUI, CROMSTAT va șterge baza de date aparținând CLIENTULUI și orice copie backup cu BAZA DE DATE a CLIENTULUI.

CROMSTAT efectuează actualizări periodice ale aplicației pentru: îmbunătățirea funcționarii, adăugarea de noi facilitați și punerea la curent cu modificările legislative. În timpul procesului de actualizare este posibil ca CROMSTAT să acceseze BAZA DE DATE a CLIENTULUI pentru a o face compatibila cu noua versiune de program. Acesta este un proces automat ce nu implica ca un angajat al CROMSTAT să vizualizeze informații din BAZA DE DATE a CLIENTULUI.

CROMSTAT efectuează copii de siguranță(backup) zilnic. În timpul procesului de backup CROMSTAT va accesa datele CLIENTULUI realizând un fișiere arhiva ce va fi transferat în alt oraș pe un alt server folosind doar protocolul securizat FTPS .

La solicitarea telefonică sau prin email a clientului, angajații CROMSTAT pot accesa baza de date a CLIENTULUI pentru a oferi consultanța în utilizarea eKonom.

3. Confidențialitatea datelor cu caracter personal

Definiție: date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

CROMSTAT nu accesează și nu prelucrează date cu caracter personal stocate în BAZA DE DATE a CLIENTULUI.

CLIENTUL are obligația de a obține toate acordurile și de a respecta legislația în vigoare deoarece BAZA DE DATE este a CLIENTULUI și este accesibilă doar CLIENTULUI.

4 Forța majora

Forța majora apară de răspundere partea care o invoca. Prin caz de forță majora se înțeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute și inevitabile pentru una din părți.

Partea care invoca forța majora are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 30 de zile de la apariție. Dovada va fi certificata de Camera de Comerț și Industrie sau alt organism abilitat.

Partea care invoca forța majora are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de șase luni, fiecare parte contractanta poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile pana la acea data.

5. Litigii

În caz de litigiu, se va încerca, mai întâi, o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul CROMSTAT. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească din raza teritorial-administrativă unde se găsește sediul CROMSTAT.

Cele doua părți convin ca orice pretenții de despăgubire rezultate din derularea prezentul contract, din partea CROMSTAT către CLIENT, nu pot să depășească în total contravaloarea serviciilor achitate de CLIENT în ultimele 90 de zile și nu pot să fie mai mari de 150 EURO.

Cele doua părți convin ca orice pretenții de despăgubire rezultate din derularea prezentul contract, din partea CLIENTULUI către CROMSTAT, nu pot să depășească în total contravaloarea serviciilor achitate de CLIENT în ultimele 90 de zile și nu pot să fie mai mari de 150 EURO.